Spolková záhrada i plat primátorky: Aj toto sú témy Leopoldovského zastupiteľstva

Mesto Leopoldov vypovedalo zmluvu ohľadom prenájmu Spolkovej záhrady a chystá sa vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž. Poslanci majú opäť na stole i prerokovanie platu primátorky.

Martin Majtán
Ilustračný obrázok k článku Spolková záhrada i plat primátorky: Aj toto sú témy Leopoldovského zastupiteľstva
Zdroj: Tomáš Benedikovič

V poradí už 27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Leopoldove sa uskutoční v pondelok 23.4.2017 o 15:30. Zasadnutie je verejné a verejnosť sa naň môže prísť pozrieť.

Návrh programu mestského zastupiteľstva:

 • 1/ Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
 • 2/ Vyhodnotenie plnenia prijatých uznesení zo zasadnutia MZ v Leopoldove:
 1. Kontrola prijatých uznesení z 26. zasadnutia MZ v Leopoldove;
 2. Prehodnotenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MZ z roku 2017, ktoré mali hodnotenie ako priebežné plnenie;
 • 3/ Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta Leopoldov;
 • 4/ Pripomienky a dopyty poslancov;
 • 5/ Zmena územnoplánovacej dokumentácie
 1. Zmeny regulatívov;
 2. Komasácia lokalita Piešťanská;
 3. Zmena cestnej siete – Enviral;
  1. Ťažba štrkopieskov na parc. č. 2642/2 a 2643 v k. ú. Leopoldov;
 • 6/ Správa audítora;
 • 7/ Schválenie záverečného účtu:
 1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2016;
 2. Schválenie záverečného účtu za rok 2016;
 • 8/ Žiadosť o NFP z projektu SFZ „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry";
 • 9/ Úprava rozpočtu:
 1. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 5/2017;
 • 10/ Schválenie pridelenia nájomného bytu;
 • 11/ Obchodná verejná súťaž na Spolkovú záhradu;
 • 12/ Schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Leopoldov a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva;
 • 13/ Schválenie Zmluvy o výpožičke majetku mesta;
 • 14/ Zriadenie vecného bremena na parc. č. 1640/1 v k. ú. Leopoldov;
 • 15/ Plat primátorky;
 • 16/ Rôzne:
 1. Informácia o činnosti komisií;
 • 17/ Záver;

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk