Prvé zastupiteľstvo roku 2018 v Hlohovci: O týchto bodoch budú poslanci jednať

Na poslancov mestského zastupiteľstva v Hlohovci čaká prvé tohtoročné zasadnutie. Aký bude jeho program? Pozrie si ho bod po bode.

Ilustračný obrázok k článku Prvé zastupiteľstvo roku 2018 v Hlohovci: O týchto bodoch budú poslanci jednať
Foto: Erik Bojničan / Zdroj: Dnes24.sk

Na zasadaní hlohovského mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať vo štvrtok 22. februára 2018 od 14:00 hod. v Hoteli Jeleň, sa poslanci a primátor stretnú, aby prerokovali body, ktoré majú na programe. Pozrite si, čo ich čaká.

Program:

 • Otvorenie
 • Schválenie programu rokovania, voľba komisií
 • Aktuálna informácia o meste a o rokovaniach s VÚC
 • Majetkovoprávne záležitosti
 • Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2018 a návrh na rozpočtové opatrenia MsZ
 • Návrh VZN mesta Hlohovec č. 208/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Hlohovec
 • Návrh VZN mesta Hlohovec č. 209/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Hlohovec č. 148/2015 o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Hlohovec
 • Návrh VZN mesta Hlohovec č. 207/2018 o umiestňovaní plagátov na verejných priestranstvách v meste Hlohovec
 • Návrh VZN mesta Hlohovec č. 205/2018 Trhový poriadok – Deň kvetov
 • Návrh VZN mesta Hlohovec č. 206/2018 Trhový poriadok – Majstrovstvá SR v mažoretkovom športe v Hlohovci
 • Návrh VZN mesta Hlohovec č. 210/2018, ktorým sa zrušuje VZN mesta Hlohovec č. 61/2003 o postupe mesta Hlohovec pri zanedbávaní povinnej školskej dochádzky
 • Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení
 • Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania Návrhu Územného plánu mesta Hlohovec
 • Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti kultúra
 • Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti humanitárnej a sociálnej
 • Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti šport
 • Zásady umiestňovania samostatne stojaceho reklamného zariadenia a umiestňovania – vystavenia tovaru pred prevádzkarňou
 • Zásady umiestňovania exteriérového sedenia (terasy) na území mesta Hlohovec
 • Návrh na pridelenie 2-izbového bytu na Pribinovej ulici 104 v Hlohovci
 • Návrh na pridelenie 1-izbového bytu na Svätopeterskej ulici 13 v Hlohovci
 • Návrh na pridelenie 1-izbového bytu na ulici Pod Beranom 10 a 2-izbového bytu na ulici Zámok 4 v Hlohovci
 • Predloženie projektu „Modernizácia vybavenia kina Úsmev v Hlohovci“ v rámci výzvy Audiovizuálneho fondu č. 4/2018
 • Predloženie projektu „Digitalizácia kina Úsmev v Hlohovci“ v rámci výzvy Audiovizuálneho fondu č. 4/2018
 • Politika reklamných stavieb a zariadení mesta Hlohovec
 • Správa o činnosti Mestskej polície Hlohovec za rok 2017
 • Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017
 • Správa o vykonanej kontrole
 • Interpelácie
 • Rôzne
 • Záver

O 17.00 h bude rokovanie MsZ prerušené pre možnosť vystúpenia občanov.

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Hlohovca a okolia.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame