Klaudia Goncalves Rôzne Správy

Primátor mesta Hlohovec Miroslav Kollár: Budovu Polikliniky nepredávame

Na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva predstavil primátor mesta Hlohovec Miroslav Kollár poslancom zámer na odpredaj 100% podielu mesta v Nemocnici s poliklinikou.

Ilustračný obrázok k článku Primátor mesta Hlohovec Miroslav Kollár: Budovu Polikliniky nepredávame
Foto: Erik Bojničan / Zdroj: Dnes24.sk

Na septembrovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva oboznámil primátor mesta Hlohovec Miroslav Kollár poslancov so zámerom predaja podielu mesta v Nemocnici s poliklinikou, s.r.o. Poslanci MZ budú zámer mesta schvalovať na nastávajúcom zasadnutí, vo štvrtok, 24.10.2019. Aká bude budúcnosť polikliniky sme sa spýtali priamo Miroslava Kollára.

Na septembrovom zastupiteľstve ste oboznámili poslancov Mestského zastupiteľstva so zámerom odpredaja obchodného podielu v Mestskej poliklinike. Je tento zámer stále aktuálny?

Áno. V priebehu tohto roka nás oslovili dve spoločnosti, ktoré prejavili záujem o prevzatie našej liečebne pre dlhodobo chorých a o následné rozšírenie jej kapacít. Po tom, čo tento záujem potvrdili aj oficiálnym listom, začali sme pripravovať návrh na vyhlásenie obchodnej súťaže na odpredaj 100-percentného podielu v spoločnosti Mestská poliklinika, s.r.o., ktorá LDCH prevádzkuje v prenajatých priestoroch v budove našej polikliniky. Ten sme tento týždeň predložili poslancom, budúci týždeň by ho malo prerokovať mestské zastupiteľstvo. Po nedobrých skúsenostiach s väčšinovým vlastníkom v Nemocnici s poliklinikou, s.r.o., ktorá prevádzkuje diagnostické centrum a kde má mesto menšinový podiel 49 %, chceme radšej predať celý podiel za podmienok výhodných pre mesto.

Mestská poliklinika spravuje Liečebňu pre dlhodobo chorých a niektoré ambulancie v poliklinike.

Áno, ale len z „donútenia“. Poskytovanie služieb LDCH bolo zabezpečované spoločnosťou Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. (NsP), kde je mesto Hlohovec 49-percentným spoločníkom. NsP však minulý rok v júli nečakane a bez nášho vedomia ukončila činnosť liečebne dlhodobo chorých a prepustila všetkých pacientov. Mesto Hlohovec v reakcii na tento neočakávaný postup NsP v záujme zachovania poskytovania zdravotnej starostlivosti liečebne dlhodobo chorých v Hlohovci, založilo 10. 8. 2019 obchodnú spoločnosť s výlučnou majetkovou účasťou mesta Hlohovec – Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o.

Ako funguje LDCH od svojho otvorenia?

Z hľadiska kvality poskytovaných služieb funguje výborne, za čo patrí vďaka pani primárke Čechovej a celému jej tímu. Z hľadiska ekonomických výsledkov aj vzhľadom na aktuálny vývoj vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni však vyrába stratu rádovo možno aj 100-tisíc eur ročne, ktorú bude musieť pokryť mesto, pretože VšZP nám zatiaľ nezazmluvnila taký rozsah výkonov, aký sme schopní poskytovať. Z dlhodobého hľadiska, ak má mať LDCH ekonomický zmysel, je nevyhnutné rozšírenie jej kapacít, financie na to však poslanci v tohtoročnom rozpočte neschválili. Preto hľadáme iné možnosti, ako zachovať prevádzku LDCH tak, aby sme nezaťažovali mestský rozpočet. Jednou z možností je práve predaj celej spoločnosti súkromnému poskytovateľovi.

Na ostatnom zastupiteľstve odznelo, že Mesto Hlohovec eviduje dvoch záujemcov o kúpu obchodného podielu v spoločnosti Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o. Je táto informácia stale aktuálna?

Áno, v priebehu tohto roka nás oslovili dvaja záujemcovia o prevádzkovanie a rozšírenie LDCH. Že je ich záujem aktuálny potvrdili aj písomne.

Ovplyvní prípadný predaj fungovanie polikliniky a lekárov, ktorí tam prevádzkujú svoje ambulancie?

Fungovania budovy sa prípadný predaj mestskej s.r.o. nedotkne nijako – budova zostáva stále majetkom mesta a naďalej ju bude spravovať 100-percentná mestská spoločnosť Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. Lekárov, ktorí majú svoje ambulancie v budove polikliniky, ani ďalších prevádzok či susedného diagnostického centra sa prípadný predaj 100-percentnej mestskej spoločnosti Mestská poliklinika s.r.o. nedotkne. A ak, tak pozitívne, pretože po prípadnom rozšírení kapacít liečebne dlhodobo chorých môže najmä špecialistom či lekárni narásť počet klientov. Dotkne sa iba štyroch ambulancií, ktoré sú dnes v priestoroch, ktoré by mali byť prebudované na rozšírené kapacity liečebne dlhodobo chorých. Tým však ponúkneme náhradné priestory v rámci budovy polikliniky v rovnocennej kvalite a výbave tak, aby sa neznížil komfort ich pacientov a aby sme ich udržali v budove polikliniky. Navyše, prípadný výnos z predaja chceme využiť na investície do rekonštrukcie iných častí budovy polikliniky, aby sme zvýšili komfort pacientov aj lekárov.

V prípade že poslanci MZ schvália zámer mesta a vyhlásenie obchodnej súťaže, kedy bude vyhlásená obchodná súťaž a aké podmienky si mesto pri predaji kladie?

V prípade schválenia vyhlásenia súťaže ju plánujeme vyhlásiť obratom tak, aby v prípade jej úspešného priebehu sme mohli na decembrovom zastupiteľstve predložiť návrh na schválenie výsledku obchodnej súťaže a samotný prevod obchodného podielu. Naše podmienky sú nasledovné: cena za predaj 100-percentného podielu v spoločnosti Mestská poliklinika, s.r.o. je stanovená na 210 937,04 eur, ktorá zodpovedá výške doterajších nákladov mesta na spustenie a prevádzku LDCH. Druhou podmienkou je uzavretie podnájomnej zmluvy na priestory, v ktorých je dnes prevádzkovaná liečebňa dlhodobo chorých plus ďalšie dve podlažia na rozšírenie kapacít za cenu najmenej 41 997,60 eur ročne na 20 rokov. Záujemca sa zaviaže užívať tieto priestory na účel prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti – liečebňa dlhodobo chorých a prípadne prevádzkovania iných zdravotníckych zariadení alebo poskytovania iných foriem zdravotnej starostlivosti alebo sociálnych služieb podľa príslušných právnych predpisov. Výhodou je, že mesto môže predajom získať naspäť prostriedky investované do spustenia a prevádzky LDCH, ktoré môže naspäť investovať do rekonštrukcie iných častí budovy polikliniky. Nebudeme tiež musieť na sebe niesť ťarchu poskytovateľa zdravotníckej služby a zaťažovať mestský rozpočet nákladmi na jej dofinancovanie a ďalšie rozšírenie kapacít, ktoré je nevyhnutné, ak nemá LDCH dlhodobo vyrábať stratu.

Aká je aktuálna situácia v druhej spoločnosti, kde má mesto podiel, Nemocnici s poliklinikou­ a.s.?

Zvláštna, ako celý posledný rok. Podľa našich informácií momentálne prebieha dražba hnuteľného majetku spoločnosti vrátane diagnostických prístrojov. Na jar minulého roka prijala spoločnosť bez vedomia nás ako väčšinového vlastníka, a podľa nášho názoru teda aj v rozpore so spoločenskou zmluvou firmy, pôžičku 250 000 eur. Firma poskytujúca pôžičku ju založila celým hnuteľným majetkom spoločnosti vrátane diagnostických prístrojov. Znepokojuje nás, že túto firmu vlastní londýnska schránková firma, kde nepoznáme konečného vlastníka, aj fakt, že hodnota založených vecí sa podľa nášho názoru ani zďaleka neblíži výške poskytnutej pôžičky, preto sa nám zdá poskytnutie tejto pôžičky špekulatívne.

Navyše podľa sprostredkovaných informácií zo zasadnutia dozornej rady, zástupca firmy, ktorá pôžičku poskytla, má mať záujem po vydražení tento hnuteľný majetok spätne prenajímať spoločnosti Nemocnica s poliklinikou, s. r. o., aby mohla ďalej vykonávať svoju činnosť. Nám to pripadá ako pokus cez nájomné tunelovať spoločnosť. Žiaľ, nedarí sa nám stretnúť s konateľkou spoločnosti, doteraz sme nemali valné zhromaždenie ani len k účtovnej závierke za rok 2018, vedieme so spoločnosťou niekoľko súdnych sporov. Nevieme preto, aká je predstava väčšinového vlastníka. My sme žiaľ pri jeho zámeroch, pri ktorých si berie za rukojemníkov hlohovských pacientov, iba štatistami.

Foto: ilustračné

Zdroj: hlohovec.dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie