Klaudia Goncalves Rôzne Správy

Kúpili ste novú nehnuteľnosť? Nezabudnite na daňovú povinnosť

Mesto Hlohovec upozorňuje na termín podania priznania dane z nehnuteľnosti. Čas máte do konca mesiaca.

Ilustračný obrázok k článku Kúpili ste novú nehnuteľnosť? Nezabudnite na daňovú povinnosť
Zdroj: TASR

Mesto Hlohovec zverejnilo oznam upozorňujúci daňovníkov na termín podania daňového priznania za nehnuteľnosti.

„Každý daňovník, u ktorého v priebehu roku 2019 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, alebo iné zmeny rozhodujúce pre určenie dane, je povinný najneskôr do 31. januára 2020 podať priznanie k dani z nehnuteľností na Mestskom úrade v Hlohovci,“ upozorňuje radnica.

Mesto Hlohovec vyberá daň z nehnuteľností na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

„Základné náležitosti a podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností v katastrálnom území Hlohovec a Šulekovo, predovšetkým sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, splatnosť dane, oslobodenie a zníženie dane vymedzuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec o o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje,“ informovala radnica. Príslušné VZN nájdete na stránke Mesta Hlohovec.

Všetky potrebné tlačivá a informácie na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností sú k dispozícii v klientskom centre na mestskom úrade a taktiež sú zverejnené aj na webovej stránke v sekcií Chcem vybaviť – Dane a poplatky.

Foto: ilustračné

Zdroj: Mesto Hlohovec

Rýchle správy

Najčítanejšie