Komunitné centrum pre Hlohovec: Kde vyrastie a komu bude slúžiť?

Mesto Hlohovec bolo úspešné v žiadaní dotácie na výstavbu komunitného centra pre marginalizované skupiny obyvateľstva. Ministerstvo vnútra SR projekt podporí sumou vyše 200 tisíc eur.

Klaudia Goncalves

Ministerstvo vnútra SR podporí sumou 206 483,07 € z operačného programu Ľudské zdroje projekt Komunitné centrum pre Hlohovec. Žiadosť o dotáciu podal v októbri 2018 Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania.

Cieľom predkladaného projektu je výstavba komunitného centra a tým významná podpora integrácie marginalizovanej rómskej komunity v meste Hlohovec do sociálneho, ekonomického a kultúrneho života spoločnosti.

Projekt bol podporený v požadovanej výške, mesto Hlohovec sa bude podieľať na spolufinancovaní sumou 10 867,53 €.

O projekte komunitného centra, o tom, komu bude slúžiť a o predpokladanom termíne jeho otvorenia sme sa porozprávali s Martinou Kováčovou, vedúcou Odboru stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania:

V popise projektu sa píše, že jeho cieľom je výstavba komunitného centra. Kde presne, v ktorej lokalite sa bude nachádzať?

“Komunitné centrum sa bude nachádzať priamo v Hlohovci na Bernolákovej ulici, neďaleko od lokality s najväčším počtom obydlí príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity (MRK). Zamýšľané budúce komunitné centrum bude situované do nevyužívaných priestorov bývalej materskej školy aj s jej vonkajším okolím.”

Čo viedlo k výberu práve tejto lokality?

“Umiestnenie zariadenia v bezprostrednej blízkosti ich obydlí prispeje k desegregácii príslušníkov MRK. Aktivity budú zamerané na podporu komunitnej práce, na vyvolanie a podporu zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity, ktoré budú napĺňané činnosťami ako individuálna sociálna práca s konkrétnym klientom, jeho rodinou a celou komunitou, vykonávaná v prirodzenom rodinnom a otvorenom prostredí.”

Akým spôsobom bude integrácia marginalizovanej rómskej komunity prebiehať?

“Komunitné centrum bude mať poslanie predovšetkým v poskytovaní komplexných sociálnych a komunitných služieb. Cieľom bude prostredníctvom poskytovaných služieb prispievať k sociálnej integrácii vylúčených osôb. Odborný personál tento cieľ bude napĺňať tak, aby boli maximálne sprístupnené príležitosti a možnosti, ktoré klientom pomôžu zapojiť sa do sociálneho a kultúrneho života v lokalite.

Prostredníctvom vzdelávacích a voľno časových aktivít, ktoré budú poskytované ambulantnou a terénnou formou sa klienti komunitného centra budú viesť predovšetkým k svojpomoci. Je žiaduce, aby klienti a komunita dospeli svojpomocne k zmene svojej životnej situácie a prispievali aj do komunity svojou aktivitou a tým postupne riešili problémy, ktoré komunita má.”

Aké konkrétne služby bude komunitné centrum poskytovať?

“V pripravovanom Komunitnom centre sa plánuje poskytovať a zabezpečovať osobám v nepriaznivej sociálnej situácii sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia. V centre sa bude vykonávať aj záujmová činnosť, preventívne aktivity, bude prebiehať realizácia programov, zameraných na podporu zamestnanosti, prednášky, semináre a kurzy. Práca v Komunitnom centre s klientom bude zameraná na prevenciu, intervenciu a motiváciu. Počíta sa aj s prácou dobrovoľníkov predovšetkým v realizácii doučovania a voľno časových aktivít.”

Kto budú klienti Komunitného centra?

“Klientmi Komunitného centra budú deti a mládež, rodina, matky s deťmi, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením, sú vylúčené alebo marginalizované, tiež osoby s obmedzenou schopnosťou riešiť samostatne svoje problémy, osoby dlhodobo nezamestnané alebo s nízkymi príjmami pod hranicou životného minima, osamelí rodičia, osoby poberajúce štátne dávky sociálnej pomoci a príslušníci marginalizovanej rómskej komunity.”

V akom časovom horizonte sa projekt zrealizuje? Kedy je plánovaný termín otvorenia komunitného centra?

“Predpokladaný termín začatia hlavnej aktivity bol v Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) stanovený na marec 2019 a ukončenia marec 2020. Vzhľadom na dĺžku trvania hodnotiaceho procesu sa väčšina termínov stanovených v projektových žiadostiach stane nereálnymi, čo je aj tento prípad. MV SR ako sprostredkovateľský orgán spravujúci túto výzvu vyzve mesto Hlohovec na prehodnotenie časového harmonogramu (zatiaľ tak neurobili). Nový časový harmonogram bude už pre mesto záväzný, nakoľko bude zapracovaný do Zmluvy o poskytnutí NFP.

Termín otvorenia komunitného centra môžeme stanoviť len odhadom – mnohé závisí od dĺžky a možných komplikácií v procese verejného obstarávania a takisto od stavebnej realizácie. Následne bude potrebné zabezpečiť interiérové vybavenie centra (je súčasťou projektu) a takisto registráciu komunitného centra ako novej sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Za mňa, odhad otvorenia nového komunitného centra: jún 2020.”

Ďalšie info o projekte nájdete TU!

Zdroj: hlohovec.dnes24.sk