Hlohovských poslancov čaká zastupiteľstvo: O týchto bodoch sa bude rokovať

Prvý poprázdninový mestský parlament sa chystá už čoskoro. Poslancov čaká bohatý program. Na prerokovanie majú tieto body.

Erik Bojničan
Ilustračný obrázok k článku Hlohovských poslancov čaká zastupiteľstvo: O týchto bodoch sa bude rokovať
Foto: Erik Bojničan / Zdroj: Dnes24.sk

Na zasadaní hlohovského mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať vo štvrtok 21. septembra 2017 v v Hoteli Jeleň na Námestí svätého Michala v Hlohovci sa poslanci a primátor stretnú mimoriadne. Čaká ich hneď niekoľko bodov na prerokovanie.

Program:

 • Otvorenie
 • Schválenie programu rokovania, voľba komisií
 • Aktuálna informácia o meste
 • Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Hlohovec k 30.6.2017
 • Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na r. 2017 rozpočtovými opatreniami
 • Majetkovoprávne záležitosti
 • Správa o plnení povinností a rozsahu služieb na verejnom osvetlení v meste Hlohovec za obdobie od 1.1.2016 – 31.12.2016
 • Správa o plnení povinností a rozsahu služieb na verejnom osvetlení v meste Hlohovec za obdobie od 1.1.2017 – 30.6.2017
 • Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2017 a Návrh VZN mesta Hlohovec č. 196/2017 (dodatok č. 7 – Zmeny a doplnky 2017), ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 113/2010 o územnom pláne mesta Hlohovec v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5 a VZN č. 154/2015 (dodatok č. 6)
 • Doplnenie Súborného stanoviska ku konceptu územného plánu mesta Hlohovec – Pokyny na spracovanie Návrhu ÚPN mesta Hlohovec
 • Školská politika mesta Hlohovec
 • Politika mesta Hlohovec pri začleňovaní marginalizovaných rómskych komunít
 • Etický kódex volených predstaviteľov mesta Hlohovec
 • Návrh VZN mesta Hlohovec č. 194/2017 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Hlohovec
 • Návrh VZN mesta Hlohovec č. 195/2017, ktorým sa zrušuje VZN mesta Hlohovec č. 98/2008 o udeľovaní čestného občianstva a ďalších vyznamenaní mesta Hlohovec
 • Zásady udeľovania čestného občianstva a vyznamenaní mesta Hlohovec a Dodatok č. 5 k Štatútu mesta Hlohovec
 • Návrh termínov pre akt uzavretia manželstva na rok 2018
 • Návrh VZN mesta Hlohovec č. 192/2017 Trhový poriadok – Šulekovské hody
 • Návrh na pridelenie bytu žiadateľke o 2-izbový nájomný byt a návrh Poradovníka na pridelenie 1-izbového nájomného bytu na Pribinovej ulici v Hlohovci
 • Návrhy dodatkov k zriaďovacím listinám Harmonie – Zariadenie pre seniorov, Hlohovec a Mestského kultúrneho centra Hlohovec, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hlohovec
 • Návrh participácie mesta Hlohovec na zriadení a zabezpečení prevádzky Centra včasnej intervencie
 • Návrh VZN mesta Hlohovec č. 193/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 170/2016, ktorým sa určujú podrobnosti financovania ZUŠ, MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec v znení VZN č. 187/2017
 • Návrhy dodatkov k Zriaďovacím listinám ZŠ, MŠ, ZUŠ, centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hlohovec
 • Predloženie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia telocvične ZŠ M. R. Štefánika v Hlohovci“
 • Správa o činnosti Mestskej polície Hlohovec za prvý polrok 2017
 • Správa o vykonanej kontrole
 • Informácia o výsledku Kontroly nakladania subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami obchodných spoločnostiach, vykonanou NKÚ SR
 • Interpelácie
 • Rôzne
 • Záver

O 17.00 h bude rokovanie MsZ prerušené pre možnosť vystúpenia občanov.

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Hlohovca a okolia.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame