Hlohovec vypísal výborové konania: Takéto voľné miesta sú aktuálne v hre

Máte záujem pracovať pre mesto Hlohovec? Sledujte, na aké pozície hľadajú ľudí.

Erik Bojničan
Ilustračný obrázok k článku Hlohovec vypísal výborové konania: Takéto voľné miesta sú aktuálne v hre
Foto: Erik Bojničan / Zdroj: Dnes24.sk

Mesto Hlohovec podľa informácií z radnice vyhlasuje výberové konanie na dve pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka a dve pracovné miesta terénneho pracovníka. Výberové konanie sa uskutoční dňa 5.10.2017 o 9­.00 hod. v priestoroch veľkej zasadačky Mestského úradu Hlohovec.

Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania do 25.9.2017 do 13.00 h doručiť osobne do podateľne MsÚ v Hlohovci alebo zaslať poštou na adresu: Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec. Aké sú podmienky?

Terénny sociálny pracovník

Minimálne kvalifikačné predpoklady pre pozíciu Terénny sociálny pracovník:

1. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca/ alebo

2. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní podľa osobitného predpisu a súčasne k 1. januáru 2015 vykonáva pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa zákona č. 219/2014 Z. z., alebo

3. ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v študijnom odbore sociálna práca v prípade, ak k 1. januáru 2015 vykonáva odbornú činnosť, na výkon ktorej sa vyžaduje ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore sociálna práca.

Výberové kritériá na pozíciu terénny sociálny pracovník:

1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky).

2. Absolvovanie ďalšieho vzdelávania ktorého cieľom bolo priebežné udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí a schopností potrebných na vykonávanie pracovných činností v oblasti terénnej sociálnej práce (zohľadňuje sa rozsah vzdelávania, zameranie vzdelávania, získané certifikáty a podobne).

Terénny pracovník

Minimálne kvalifikačné predpoklady pre pozíciu terénny pracovník:

ukončené neúplné stredoškolské vzdelanie resp. nižšie stredné odborné vzdelanie. – Nižšie stredné odborné vzdelanie, (absolvovanie dvojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej Škole alebo v odbornom učilišti, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške; v učebných odboroch určených štátnym vzdelávacím programom môže byť dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list; v zmysle zákona

Výberové kritériá na pozíciu terénny pracovník sú:

1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky a podobne).

2. Predchádzajúca skúsenosť z vykonávania aktivít v cieľovej skupine (započítava sa aj účasť na organizovaní aktivačných prác, účasť na dobrovoľníckej alebo misijnej činnosti, komunitné aktivity a podobne).

3. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

4. Znalosť jazyka cieľovej skupiny ( rómsky, maďarsky a pod.)

5. Znalosť cieľovej skupiny ( pobyt v nej a pod.)

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Hlohovca a okolia.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk